Belastingverdrag Nederland Duisland gewijzigd voor pensioenen en uitkeringen

Ontvangt u een Deutsche Renteversicherung of andere sociale zekerheidsuitkering uit Duitsland?

Dan betaalt u over deze uitkering vanaf 2016 in Nederland belasting. In het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland wordt de belastingheffing over pensioenen en uitkeringen tot een bedrag van €15.000,00 toegewezen aan Nederland.


Met ingang van 2016 is het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland gewijzigd. Waar voorheen Duitsland het recht had belasting te heffen over Duitse pensioenen en uitkeringen mag Nederland dat nu tot een bedrag van €15.000,00. Ontvangt u dus een sociale zekerheidsuitkering uit Duitsland, zoals bijvoorbeeld een Deutsche Renteversicherung en is deze samen met ander Duitse pensioen en/of lijfrente-uitkeringen niet hoger dan €15.000,00 dan mag Nederland belasting heffen.

Wat betekent dit voor uw portemonnee?

Voor 2016 was uw bedrijfspensioen of andersoortige uitkeringen uit Duitsland belast in Nederland. Dit was echter niet het geval voor sociale zekerheidsuitkeringen. Deze waren belast in Duitsland. Om preciezer te zijn: Duitsland had het recht om belasting te heffen. Dit recht oefende Duitsland in de meeste gevallen echter niet uit. In uw Nederlandse belastingaangifte gaf u aan recht te hebben op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Dit ongeacht het feit of er in Duitsland nu wel of geen belasting werd geheven. In de praktijk was er dus zowel in Nederland als in Duitsland geen inkomstenbelasting verschuldigd. In Nederland betaalde u wel inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet.

Vanaf 2016 mag Nederland belasting heffen en gaat dit ook doen. Het recht ter voorkoming van dubbele belasting is in de nieuwe situatie nu niet meer van toepassing en dat kan vervelend uitpakken. In de praktijk kunnen zich in principe 2 situaties voor doen.

Duitse pensioenen en uitkeringen samen minder dan €15.000,00

In deze situatie bedragen uw gezamenlijke pensioenen en uitkeringen uit Duitsland niet meer dan €15.000,00. Nederland mag dan belasting heffen en er is geen recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. U betaalt nu dus inkomstenbelasting en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet over uw sociale zekerheidsuitkering en bent aanzienlijk onvoordeliger uit. Uw andere pensioen en lijfrente-uitkeringen waren al hier belast. Dat verandert dus niet.

Duitse pensioenen en uitkeringen samen meer dan €15.000,00

 In deze situatie heeft Duitsland het recht belasting te heffen. U bent in Nederland belastingplichtig over uw wereldinkomen maar heeft recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor uw Duitse inkomen. In Nederland betaalt u slechts inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet.

Overgangsrecht

 Als pleister op de wonde kunt u in 2016 nog voor de oude regels opteren om mogelijke financiële pijn wat te verlichten. Vanaf belastingjaar 2017 zijn de nieuwe regels onverminderd van kracht. Als u in uw aangifte inkomstenbelasting van 2016 aftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing heeft geclaimd zal de fiscus er vanuit gaan dat u voor de overgangsregeling opteert. U zult daarover, in voorkomende gevallen, per brief door de fiscus worden geïnformeerd.

Opgepast met voorlopige aanslagen gebaseerd op het oude belastingverdrag

Ontvangt of betaalt u belasting op voorlopige aanslag dan zal deze in 2017 en mogelijk volgende jaren hoogstwaarschijnlijk niet correct zijn en is actie noodzakelijk.