Bezwaar per email kan ook ontvankelijk zijn

Per email indienen bezwaarschrift bij de Belastingdienst.

De Belastingdienst heeft email als communicatiemiddel nog niet opengesteld. Zodoende kan een bezwaarschrift alleen per post ingediend worden. Maar een per e-mail ingediend bezwaarschrift kan niet zonder meer niet-ontvankelijk worden verklaard gezien het Besluit Fiscaal Bestuursrecht en een recente uitspraak van de Hoge Raad.

Als u het niet eens bent met een beslissing van de fiscus

Heeft u 6 weken de tijd om tegen de beslissing in bezwaar te gaan. De teller gaat lopen op de eerste dag na dagtekening van de beschikking en eindigt 42 dagen later (art. 6.9 Awb). Bezwaarschriften die op de laatste dag van deze termijn ter post bezorgd zijn en binnen een week na het eindigen ervan bij Belastingdienst aankomen zijn ook nog ontvankelijk (verzendtheorie).

U kunt uw bezwaarschrift in principe alleen op papier indienen daar de fiscus elektronische communicatie nog niet heeft opengesteld. Maar wat gebeurt er als u besluit toch per e-mail bezwaar te maken?

Vormvereisten en ontvankelijkheid

De fiscus zal een bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren als het na afloop van de bezwaartermijn is ingediend (art.6:9 Awb) of vóór het begin van de bezwaartermijn art (6:10 Awb) ingediend is. Bezwaarschriften die niet aan de juiste vormvereisten voldoen zijn ook niet-ontvankelijk. Deze vormvereisten zijn terug te vinden in de Algemene wet bestuursrecht (art.6:5 Awb). Zo moet een gedagtekend bezwaarschrift naam en adres van de indiener bevatten alsmede een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en een motivering.

Herstelmogelijkheid vormverzuimen

Wanneer aan een of meerdere vormvereisten niet is voldaan kan de Belastingdienst de indiener niet-ontvankelijk verklaren in zijn of haar bezwaar. Dit kan grote gevolgen hebben. In de praktijk worden niet-ontvankelijke bezwaarschriften vaak ambtshalve afgedaan. Maar bij een negatieve beslissing heeft u geen verdere mogelijkheden om uw gelijk te halen. U kunt de zaak niet nog eens aan rechtbank, Gerechtshof of Hoge Raad voorleggen.

Gelukkig moet de Belastingdienst u wijzen op het ontbreken van de juiste vormvereisten en u in de gelegenheid stellen deze te herstellen. E.e.a. is vastgelegd inart. 6:6 Awb,art. 4:5 Awb en art. 6 van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht. U krijgt in eerste instantie 4 weken de tijd om het verzuim te herstellen. Aanvullend kunt u nog 2 weken extra de tijd krijgen om zaken recht te zetten.

Indienen bezwaarschrift per e-mail is ook een vormverzuim

De belastingdienst kan op grond van de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst e-mail weigeren en doet dit tot op heden dan ook. Als u dus per e-mail een bezwaarschrift indient is dit niet-ontvankelijk. Echter niet voordat u in staat bent gesteld om het vormverzuim te herstellen. In art. 6.3 BFB wordt dit ook nog eens expliciet bevestigd. Ook de Hoge Raad gaf eerder dit jaar aan een gelijke zienswijze te hebben in een procedure waarbij het ging om een parkeerboete door de gemeente Den Haag. Een parkeerboete is een naheffingsaanslag door een bestuursorgaan.

In tijdnood? Overweeg uw bezwaarschrift per e-mail in te dienen

Stel u bent in niet meer in de gelegenheid uw bezwaarschrift tijdig ter post te bezorgen. En ook de wetenschap dat de inspecteur uw bezwaarschrift hoogstwaarschijnlijk ambtshalve af zal doen stelt u niet gerust. Dan is het misschien een idee om uw bezwaarschrift toch maar per e-mail in te dienen. Het is dan niet-ontvankelijk maar u zult aanvullende tijd krijgen en uw beroepsmogelijkheden niet verliezen.